ماژول تصویر

سامانه فرم‌های دیجیتال

راهکار جامع جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تحلیل داده‌ها

این روزها استفاده از موبایل فرم روش رایج و محبوبی برای جمع آوری داده شده است. این کار از طریق استفاده از یک اپلیکیشن روی گوشی‌های هوشمند یا تبلت انجام می‌شود. صرفه‌جویی در زمان وهزینه، عدم نیاز به ورود مجدد داده ها به سیستم، امنیت داده ها،  امکان ردیابی نیرو های میدانی به صورت لحظه‌ای، انعطاف پذیری درساخت فرم ها با تعریف و انواع سوالات در فرمت های چند گزینه ای، کشویی، آبشاری و… امکان اضافه کردن عکس، صدا و مستندات به فرم، دریافت گزارشات آنی وعدم نیاز به حمل و آرشیو فرم در مقایسه با فرم کاغذی از جمله مزایای این سیستم ها است.

فناوری روزمدیریت هوشمندافزایش عملکرد

ماژول تصویر
ماژول تصویر

آیفرم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت. ﻓﺮﻣﺴﺎز ﻧﺮم اﻓﺰار آی ﻓﺮم اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد ﺳـــﻮال و ﺗﻌﺪاد ﺻـــﻔﺤﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮال ﻣﺘﻨﯽ، ﺳﻮال ﻋﺪدی، ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﺗﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و … ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳــﺸــﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺴــﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮ، ﺗﻌﺪاد وﯾﺰﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮم ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷــﺪه، ﺳــﺎﻋﺖ ﮐﺎری و ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎری از ﮔﺰارﺷــﺎت ﺳــﯿﺴــﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.

 • برنامه ریزی ویزیت های سرشماری
 • نظارت لحظه ای بر عملکرد کاربران پرسشگر
 • امکان ارائه گزارشات روتین به کارفرما
 • تحلیل و گزارش از مکان جغرافیایی فرم پر شده
 • کاهش استفاده از کاغذ و هزینه های آن
 • کاهش خطاهای انسانی و هزینه های آن
 • ساخت ساده ی فرم، بدون وابستگی به فروشنده
 • ساخت گزارش و الصاق آن در داشبورد
ماژول تصویر

آیفرم از دو بخش پنل مدیریتی و نرم افزار Android تشکیل شده است. در پنل آنلاین مدیریتی فرم طراحی و با موبایل یا تبلت از طریق اپلیکیشن قابل تکمیل می‎باشند. پس ثبت فرم داده ها به سرعت به پنل مدیریت منتقل و آماده تحلیل و ارزیابی خواهند بود. همچنین  عملکرد پرسشگر و نحو اجرا پروسه جمع‌آوری اطلاعات نیز توسط مدیران پنل ‎قابل بررسی است.

برخی از امکانات این سامانه بدین شرح است :

ماژول تصویر
تکمیل فرم آفلاین

بدون نیاز به اینترنت، فرم پُر کنید. داده‌ها با امنیت بالا روی تبلت یا موبایل ذخیره می‌‎گردد؛ تا به محض اتصال به اینترنت، به سایت فرستاده شود.

ماژول تصویر
طراحی انواع فرم‌ها

به سادگی فرم موردنظر خود را با ابزارهای ساخت فرمِ آیــفرم بسازید و نتایج حاصل از فرآیند جمع‌آوری داده را به صورت لحظه‌ای رصد کنید.

ماژول تصویر
گزارشات و نمودارها

از داده‌های جمع‌آوری شده خروجی اِکسل بگیرید و با استفاده از گزارش‌ساز، گزارشات تحلیلی دریافت کنید و نتایج را در انواع نمودارها مشاهده نمایید

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ Android
پشتیبانی از زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
امکان تعریف مشتری جدید توسط پرسشگر حین ویزیت
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎ
تعریف ﻣﺴﯿﺮ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣشتریان
اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐِ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
رهگیری ﻟﺤﻈﻪ‌ای ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
ﺿﺒﻂ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﺮم
ماژول تصویر
کاهش هزینه‌ها
صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی

52%

کاهش زمان فرآیندها
تکمیل فرم‌ها در کمترین زمان

50%

افزایش سرعت انتقال
ارسال سریع و آنی فرم‌ها به پنل

60%

افزایش عملکرد
بهره‌وری بالا از نیرو‌های میدانی

40%

ماژول تصویر
ماژول تصویر
ساخت فرم به صورت دلخواه با امکانات :
 • فیلد متنی
 • فیلد عددی (به همراه اعتبار سنجی)
 • فیلد تصویر (یا چند تصویر در یک فیلد)
 • فیلد چک باکس
 • فیلد گزینه رادیویی
 • فیلد لیست آبشاری
 • امکان اجباری کردن سوالات و فرم‌ها
 • امکان ساخت فرم برای مشتری یا به صورت عمومی
ماژول تصویر

جعبه‌ابزار دیجیتال بازاریابی کارآمد

زحمتِ حمل فرم‌های‌های کاغذی و انتقـال داده به کامپیوتر را برای تحلیل اطلاعات بازاریابیِ خود کم کنید. برای ثبت گزارشات ویزیت، با تبلت به محل موردنظر بروید و بدون نیاز به اینترنت، فرم پر کنید تا با استفاده از نتایج تحلیلی اطلاعات، برنامه بازاریابی خود را بهبود بخشید. شرکت‌های دارویی و ویزیت علمی، واحدهای بازاریابی، برگزارکنندگان رویدادها و کمپین‌های تبلیغاتی، بازاریاب‌ها و پرسشگران آژانس‌ها و کانون‌های تبلیغاتی، نمایندگان و بازاریابان فروش بیمه و خدمات درمانی و بنگاه‌های معاملات ملکی از جمله مشتریان آیــفرم در این حوزه هستند.

تصویر
ویزیت علمی
تعریف پزشک ها و داروخانه ها
تصویر
شرکت های خدماتی
مدیریت نیروها و تعریف مشتریان
تصویر
پست و توزیع کالا
رسید صدور رسید و دریافت امضا

بهبود فرآیند بازرسی از ابتدا تا انتها

ارائه خدمـات دوره‌ای بازرسی و تعمیرات با فرم‌ها و چک‌لیست‌های موبایل، آسان‌تر و در زمان و هزینه کمتر انجام می‌شود. این ابزار بازرسی دیجیتال با امکان پیوست تصویر، دریافت امضای مشتری، نمایش موقعیت مکانی و ارسال گزارشات جزئی، روند جمع‌آوری و تحلیل داده را آسان‌تر خواهد کرد. شرکت‌های بازرسی تأسیسات، سرویس‌کاران شرکت‌های خدماتی، مراکز پشتیبانی و تعمیرات، گزارشگران بیمه‌های حوادث، واحدهای کنترل کیفیت، شرکت‌های حمل و نقل و باربری، آژانس‌ها و آمبولانس‌ها، تأمین‌کنندگان اینترنت با استفاده از آیــفرم به صورت لحظه‌ای نحوه ارائه سرویس به مشتریان را رصد می‌کنند.

تصویر
بازرسی تأسیسات
چک لیست و فرم گزارش کار
تصویر
موسسه های خیریه
رصد نیروهای میدانی و صدور رسید اعانه
تصویر
شرکت‌های بیمه
مستندسازی حوادث و فروش انواع بیمه

فرم‌های دیجیتال برای نظرسنجی سریع

با شـدت گرفتن رقـابت در بازارها و کـنار رفتن روش‌های قدیمی‌، بـه‌روز بودن و کـاراییِ تحقیقات بازار و نظرسنجی از مشتری، اهمـیت بسیاری پیدا کـرده است. در این بین، روش‌های آمارگیری دیجیتال، چارچوب‌های سنتی را در هم شکسته و انتظارات و ظرفیت‌های جدیدی را به وجود آورده است. شرکت‌های آمارگیری، واحدهای تحقیقات بازار، شرکت‌های پست و توزیع کالا، مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی، مدیران و غرفه‌داران نمایشگاه‌ها، رستوران و فست‌فودها، برگزارکنندگان همایش و مؤسسه‌های خیریه از آیــفرم به عنوان یک ابزار اثربخش استفاده می‌کنند.

تصویر
همایش و نمایشگاه‌ها
نام‌نویسی و نظرسنجی
تصویر
آمارگیری و تحقیقات بازار
نظرسنجی و بازاریابی
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر
ماژول تصویر

همین امروز فرم‌های کاغذی را کنار بگذارید!

برای درخواست دمو و یا اطلاعات بیشتر با شماره

۸۸۸۷۹۷۶۴ -۰۲۱

تماس حاصل نمایید و یا فرم مقابل را تکمیل نمایید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

دفتـــر مرکــزی: تهران, بلوار میرداماد, بین آفریقا و ولیعصر

پلاک ۳۱۱, واحد ۱۱

پست الکترونیکی: sales@samiansoft.com

شمــــاره تماس: ۰۲۱۸۸۸۷۹۷۶۴

ماژول تصویر
ما در سامیان سافت به دنبال رشد کسب و کارها از طریق
راهکارهای نرم افزاری ساده ، سریع و امن هستیم

 

وب سایت شرکت سامیان سافت